Palvelukauppa KodinOnni Oy:n (aputoiminimi Vivo Hoiva Kodinonni) yleinen tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Palvelukauppa KodinOnni Oy (Vivo Hoiva Kodinonni)

Y-tunnus 2016384-3

Pukinmäenaukio 4 A, 00720 Helsinki

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava: Marika Halmela
Puhelin: 020 75 45 955
Sähköpostiosoite: marika.halmela(at)vivohoiva.fi

 

3. Rekisterin nimi

Palvelukauppa KodinOnni Oy:n asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Palvelukauppa KodinOnni Oy:n ja asiakkaan välinen asiakassuhde, toimeksianto tai asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa Palvelukauppa KodinOnni Oy:n tai sen valtuuttaman yhteistyökumppanin tai ammatinharjoittajan toimesta:

 • Palvelukauppa KodinOnni Oy:n palveluiden ja tuotteiden tarjoaminen, toimittaminen, tuottaminen ja suunnittelu.
 • Palvelukauppa Kodinonni Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito, asiakaspalvelun ja siihen liittyvän viestinnän ja markkinoinnin toteuttaminen, kehittäminen sekä seuranta.
 • Asiakkaiden tutkimusten ja hoidon suunnittelu sekä sen toteuttaminen, järjestäminen ja seuranta. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.
 • Henkilötietoja käsitellään myös tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen, asioinnin, ja raportoinnin tarpeisiin sekä Palvelukauppa KodinOnni Oy:n liiketoiminnan kehittämiseen.

Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tai ammatinharjoittajille tietolainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat Palvelukauppa KodinOnni Oy:n asiakkaana olevat tai aiemmin olleet henkilöt sekä Palvelukauppa KodinOnni Oy:hyn yhteydessä olleet henkilöt.

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

 • Palvelukauppa Kodinonni Oy:n asiakkaana olevan tai aiemmin olleen henkilön perustiedot: nimi, henkilötunnus, sukupuoli, ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä asiakkaan lähiomaisen tai muun läheisen nimi ja yhteystiedot.
 • Palvelukauppa KodinOnni Oy:n ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, asiakashistoria, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito, tiedot yhteydenotoista ja muut palvelun tuottamiseen liittyvät tiedot.
 • Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot sekä mahdollinen itse tuottama sisältö (esim. verkkosivun kautta jätetty yhteydenottopyyntö)
 • Asiakkaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot, kuten terveystiedot sekä esitiedot.
 • Mahdolliset tietojen luovutuksia koskevat tiedot ja luovutusten perusteet.
 • Muut hoidon kannalta välttämättömät tiedot, esim. sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, fysioterapeutin, ym. työtehtävissä laatimat tiedot.

Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa Palvelukauppa KodinOnni Oy:n ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

 

6. Henkilötietojen säilytysaika

Palvelukauppa KodinOnni Oy säilyttää henkilötietoja rekisterissä, kunnes peruste henkilötietojen säilömiselle päättyy. Säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

 • Rekisteröidyltä itseltään ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvistä tapahtumista.
 • Asiakkaan nimeämä lähiomainen, alaikäisen asiakkaan huoltaja, asiakkaan laillinen edustaja.
 • Viranomaiset, sosiaalityöntekijät, ja vastaavat

Rekisteriin voidaan lisätä myös muiden Palvelukauppa KodinOnni Oy:n yhteistyökumppaneiden tai viranomaisten toimittamia tietoja.

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Potilastiedot ovat arkaluontoisia henkilötietoja ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus kaikkeen potilaan hoidon yhteydessä saatuun tietoon.

Muita henkilötietoja luovutetaan Palvelukauppa KodinOnni Oy:n markkinointirekisteriin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Henkilötietoja ei luovuteta Palvelukauppa KodinOnni Oy:n tai Palvelukauppa KodinOnni Oy:n lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

Asiakastietoja ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne Palvelukauppa KodinOnni Oy:n työntekijät, salassapitosopimuksella sidotut ammatinharjoittajat tai yhteistyökumppanin alaiset, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja, ja joita sitoo erillinen tietosuojavaatimus. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja ml. hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

 

10. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

 

10.1. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa käsittelytoimia, joita Palvelukauppa KodinOnni Oy kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Palvelukauppa KodinOnni Oy:n ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde. Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Palvelukauppa KodinOnni Oy voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

 

10.2. Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, joita Palvelukauppa KodinOnni Oy käsittelee. Asiakas voi halutessaan ottaa meihin yhteyttä selvittääkseen, mitä henkilötietoja käsittelemme sekä mihin tarkoitukseen näitä tietoja käytetään.

 

10.3. Oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Korjauspyyntö virheellisestä, tarpeettomasta, puutteellisesta tai vanhentuneesta tiedosta tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia Palvelukauppa KodinOnni Oy:tä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Palvelukauppa KodinOnni Oy:n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

 

10.4. Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Niiltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 

10.5. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Palvelukauppa KodinOnni Oy ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 

11. Evästeiden käyttö

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

 

12. Kolmansien osapuolien suorittama tiedonkeruu

Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Palvelukauppa KodinOnni Oy:n ulkopuolisia tahoja, kuten mainostajia, mainosverkostoja sekä mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Nämä ns. kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme esimerkiksi tarjotakseen käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Koska käyttäjän selain pyytää tällöin kolmannen osapuolen asettamia mainoksia Palvelukauppa KodinOnni Oy:n ulkopuoliselta palvelimelta, nämä kolmannet osapuolet voivat katsella, muokata tai asettaa omia evästeitään aivan kuin käyttäjä olisi näiden sivustoilla. Pyrimme sopimusjärjestelyin takaamaan, että nämä kolmannet osapuolet noudattavat kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä alan itsesääntelyohjeistuksia.

Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike. Esimerkiksi Facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa palveluitamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun kävijä vierailee palvelussamme, Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä. Facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta keräämiään tietoja Palvelukauppa KodinOnni Oy:lle, ellei käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumustaan.

Käyttäjä voi tutustua yhteisöpalveluihin ehtoihin kussakin palvelussa. Yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin voi Facebookin osalta tutustua täällä.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin kuin yllä mainittuihin sivustoihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

 

13. Yhteydenotot

Kaikissa tähän rekisteriselosteeseen liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa yhteyttä tulee ottaa kohdassa 2 mainittuun henkilöön.

Palvelukauppa KodinOnni voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

 

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.